Специалност "КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ"Специалност "Корабни машини и механизми" е разкрита през 1963 година, първата година на прием на студенти във Висшия Машинно-Електротехнически Институт-Варна, сега Технически Университет-Варна.

Oбучението в редовна и задочна форма е 8 и 10 учебни семестъра, като завършва с държавни изпити по специалността и английски език. Срокът за обучение за редовните и задочни студенти е съответно 4 и 5 години, в който са включени 6 месеца учебна плавателна или производствена практика. Студентите завършват с образователно-квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация „Инженер по корабни машини и механизми”, както и възможност за получаване на международно признато свидетелство за правоспособност "вахтен механик".

Завършилите ОКС „Бакалавър” по КММ могат да продължат обучението си в ОКС „Магистър” за получаване на професионална квалификация „Инженер по корабни машини и механизми”, квалификационната степен "магистър-инженер".

Специализираното обучение на студентите се извършва в катедра “Корабостроене, корабни машини и механизми” към Корабостроителния факултет на ТУ-Варна. Факултетът е профилиран в областта на морското инженерство и е единствен в гражданските висши училища в страната. Катедра “Корабостроене, корабни машини и механизми” има дългогодишни традиции в подготовката на инженери по специалността „Корабни машини и механизми”.По време на обучението си в Технически Университет- Варна студентите от специалност "Корабни машини и механизми" получават задълбочени инженерни знания в областта на термодинамиката, техническата механика, използването на компютърната техника, корабните дизелови двигатели, парогенератори, парни и газови турбини, корабните енергетични уредби, спомагателни машини, механизми и системи, климатичните и хладилни уредби, системите за автоматизация на кораба, електрообзавеждането на кораба, технологията на производство, монтаж и ремонт на корабните машини, изпитване на корабните енергетични уредби, вибрации и вибродиагностика на корабните машини, автоматизацията на проектно-конструкторската и технологичната дейност, техническата експлоатация и обслужване на корабните машини и уредби.

Студентите придобиват практически познания и умения по стругарство, шлосерство, заваряване и поддръжка на корабното оборудване. Основна част от практическото обучение на студентите, свързано с обучение на "Тренажорен комплекс за корабни механици" към "Морски Квалификационен Център" при ТУ-Варна.

Учебните планове и програми на специалност “Корабни машини и механизми” отговарят на изискванията на Международната Mорска Oрганизация (IMO) и са съгласувани с Изпълнителна Агенция Морска Администрация (ИАМА).

Студентите от специалност "Корабни машини и механизми" изучават през целия курс английски език; през първите 3 семестъра общ английски и през следващите 5 семестъра специализиран английски език за корабни механици. В края на семестриалното обучение студентите полагат държавен изпит по английски език (писмен и устен), който е съобразен с изискванията на ИАМА и съответните международни стандарти.

Държавен изпит по специалност КММ се провежда по функции, определени от международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978г., както е изменена (конвенция STCW).


Завършилите специалност „КММ” могат да прилагат своите инженерни познания като:

 • механици на морски и речни кораби, плаващи платформи и морски съоръжения;
 • проектанти и технолози;
 • ръководители на производството в корабостроителни и кораборемонтни компании;
 • научни работници и преподаватели;
 • ръководители, експерти, консултанти в институции, компании и организации от държавния и частен сектор.


Основните дейности на корабните механици със степен „Магистър-инженер” се заключават в следното:

 • организация и управление на производството в корабостроителните и кораборемонтни заводи;
 • организация и управление на работата на корабните уредби, машини и механизми на граждански кораби, морски съоръжения и плаващи платформи;
 • проектиране и изграждане на корабни уредби, машини и механизми;
 • сглобяване, ремонт и привеждане в действие на корабни уредби, системи и механизми при изграждане и ремонт на кораби и морски съоръжения;
 • контрол и изпълнение на конвенциите за морска безопасност и защита на околната среда;
 • контрол върху спазването на правилата на международните класификационни организации.

55 години специалност КММ в ТУ-Варна