Лаборатории

Катедра "Корабостроене, Корабни Машини и Механизми" разполага с 6 лаборатории, в които са монтирани 22 стенда и 8 макета, осигуряващи обучението по 10 учебни дисциплини. Някои от стендовете имат универсално предназначение и се използват в сродни дисциплини, като се сменя само измервателната апаратура (дизелови двигатели, валопровод и др. ).

No Наименование Общ вид

Зала

No

Дисциплина
1 Стенд с двигател SKL 2NVD 12,5/18 Корабни дизелови двигатели,
Корабни дизелови двигатели
2 Стенд за изпитване на виброизолатори Вибрации и вибродиагностика на корабни машини
3 Стенд за оценка ресурса на търкалящи лагери Вибрации и вибродиагностика на корабни машини
4 Стенд за моделиране на неизправности в ротационни машини Вибрации и вибродиагностика на корабни машини
5 Стенд за изпитване на вискозни демпфери Вибрации и вибродиагностика на корабни машини
6 Стенд за центровка на корабен валопровод 412М Технология на корабното машиностроене
Техническо обслужване и ремонт на KММ
7 Стендове за регулиране на горивни помпи високо налягане 411М Изпитване на КЕУ
8 Стенд за регулиране на горивни помпи високо налягане клапанен тип 411М Изпитване на КЕУ
9 Стенд за балансиране на гребен винт и определяне крачката на винта 412М Технология на корабното машиностроене
Техническо обслужване и ремонт на KММ
10 Стенд за проверка на хидропресови съединения 412М Технология на корабното машиностроене
Техническо обслужване и ремонт на KММ
11 Стенд за горивни дюзи 412М Технология на корабното машиностроене
Техническо обслужване и ремонт на KММ
12 Корабна климатична централа 414М Корабни хидравлични машини
13 Корабни помпи 414М Корабни хидравлични машини
14 Корабни парни и газотурбинни уредби 708М Корабни турбомашини
15 Експериментална паротурбинна уредба с малоразходни турбини

Топло-

централа

Корабни турбомашини
16 Стенд за проверка на биенето на ротационни детайли и колянов вал 412М Технология на корабното машиностроене
17 Стенд за изпитване на резбови съединения 412М Технология на корабното машиностроене
18 Стенд за тензометриране 411М Топлотехнически измервания
19 Стенд за изпитване на манометри 411М Топлотехнически измервания
20 Cтенд за измерване на индикаторни параметри на бутални машини 411М Топлотехнически измервания
21 Стенд за моточистка на KДД 412М Техническо обслужване и ремонт на KММ
22 Стенд за определяне на дишането на колянов вал, хлабини в лагерите, фази на газоразпределението 412М Техническо обслужване и ремонт на KММ