Прием 2023
СПЕЦИАЛНОСТ

„КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ”

ОКС "БАКАЛАВЪР"

Обучаваща катедра: "Корабостроене, Корабни Машини и Механизми"

Студентите завършили специалност "Корабни Машини и Механизми" (КММ), получават диплома за  образователно-квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация „Инженер по корабни машини и механизми”,  както и възможност за получаване на международно признато свидетелство за правоспособност - "вахтен механик".

Обучението в специалност „Корабни машини и механизми” е в редовна и задочна форма с продължителност съответно четири и пет години. В този срок е включена учебна плавателна или производствена практика. Обучението завършва с държавни изпити по специалност „Корабни машини и механизми”, съгласно конвенция STCW и държавен изпит по английски език.

Завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър” по КММ могат да продължат обучението си като магистри за получаване на професионална квалификация „Инженер по корабни машини и механизми”, квалификационната степен "магистър-инженер", както и възможност за придобиване на правоспособност "механик неограничена мощност" или "механик I-ва степен - главен механик".

Специалност КММ е регулирана специалност в съответствие с единните държавни изисквания в професионално направление "Транспорт, корабоплаване и авиация". Обучението по специалност „Корабни машини и механизми” се извършва по учебни планове, утвърдени от Изпълнителна агенция „Морска Администрация” (ИАМА) и отговарящи на националните изисквания относно квалификацията на морските лица.

Изискванията към подготовката на инженерите от специалност КММ включват фундаментални инженерни знания по математика, физика, химия, механика, термодинамика и др., както и специализирани знания по: корабни машини, системи и уредби; електротехника, електроника и автоматизирано управление; техническо обслужване и ремонт; експлоатация и безопасност.

Студентите от специалност КММ изучават през целия курс английски език, като през първите 3 семестъра общ английски, а през следващите 5 семестъра -  специализиран за корабни механици. В края на семестриалното обучение студентите полагат държавен изпит по английски език, който е съобразен с изискванията на ИАМА и съответните международни стандарти.

На разположение на студентите е съвременен тренажорен комплекс за обучение на корабни механици изграден в съответствие с изискванията на ИАМА.

Наред с теоретичната подготовка, студентите от специалност КММ придобиват ценни практически умения по стругарство, шлосерство и заваряване. Студентите имат възможност да провеждат производствена практика в корабостроителни, кораборемонтни, енергоремонтни или проектантски фирми в страната, както и учебна плавателна практика, съобразена с изискванията за компетентност на морските лица в Република България.

Утвърдената кредитна система позволява международен студентски обмен с трансфер на кредити при обучение в други технически университети в страните на Европейския съюз по програма “Еразъм” или други международни програми.


ОКС "МАГИСТЪР"

Обучаваща катедра: „Корабостроене, корабни машини и механизми”

Изисквания:

Магистърската програма по специалност „Корабни машини и механизми” за завършилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност „Корабни машини и механизми” от регулирана професия „Корабен механик” е с продължителност 1,5 години /три семестъра/, включително с разработване на дипломна работа.

Магистърската програма по специалност „Корабни машини и механизми” за завършилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по другите специалности от професионалните направления на област на висшето образование „Технически науки” е с продължителност 3 години /шест семестъра/, включително държавен изпит по специалността, съгласно изискванията на Конвенция STCW, както е изменена и  държавен изпит по английски език.

Учебните планове и програми за специалност „Корабни машини и механизми” са одобрени от Изпълнителната агенция „Морска администрация” и  отговарят на изискванията на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978, както е изменена (Конвенция STCW).

Студентите, завършилите тази специалност получават диплома за завършено висше образование по специалност „Корабни машини и механизми” на образователно-квалификационна степен „магистър” с професионална квалификация „Инженер по корабни машини и механизми”

Вид на обучението:

Задочно обучение – платена форма.

Области на професионална реализация:

Завършилите специалност „Корабни машини и механизми” могат да прилагат своите инженерни познания като:

  • главни механици на морски и речни кораби, плаващи платформи и морски съоръжения;
  • технолози по монтажа и ремонта на корабни енергетични уредби;
  • проектанти на корабни енергетични уредби;
  • ръководители на производството в корабостроителни и кораборемонтни компании;
  • инженери и ръководители в предприятия от стационарната енергетика;
  • научни работници и преподаватели;
  • ръководители, експерти, консултанти в институции, компании и организации от държавния и частен сектор.

Те успешно се реализират в областта на корабоплаването, корабостроенето, кораборемонта, корабни класификационни, проектантски и застрахователни компании, топло- и ядрената енергетика, енергоремонта, машиностроенето, химическата, газовата, нефтената, металургичната промишленост и др. Имат високи потенциални възможности да работят както на кораби, така и на брега (проектантски и застрахователни фирми, корабни класификационни организации и др.). Обект на професионалната им дейност са енергетичните машини и уредби във всичките фази на проектиране, изграждане, изпитване, експлоатация и ремонт в транспортни и стационарни условия. Средното им възнаграждение превишава многократно средната работна заплата в страната.

Завършилите специалност „Корабни машини и механизми” с образователно-квалификационна степен „Магистър” могат да продължат обучението си за придобиване на образователната и научна степен „Доктор”. Осигурено е международно признаване на получените знания и придобитите умения, както и на дипломите чрез Европейската кредитно-трансферна система ECTS.