доц. д-р.инж. Христо Стоянов Драганчев

Публикации в международни издания и конференции:

 • Draganchev H., Hadjidimov I., SOFTWARE PRODUCT “SHAFT LINE ALIGNMENT CONTROL AND DIAGNOSTICS” Vol.3, MARIND98, VARNA, BULGARIA ISBN-954 715 053 7
 • Draganchev H., Damenliev T., Markov P., STRESS CONDITION ANALISYS OF THE RAISED COAMINGS OF A HAVY CARGO SHIPS Vol. 2, MARIND98, VARNA, BULGARIA ISBN-954 715 053 7
 • Draganchev H., SOME NOTES OF ALIGNMENT OF MAIN PROPULSION SHAFTING MARIND 2001, Vol.3, Bulgaria,ISBN 954 715 114 116 9
 • Draganchev H., Hadjidimov I., SOFTWARE FOR SHIP SHAFTING TECHNOLOGY CALCULATION 2002,Ovidius University, Romania, ISSN 1223-7221
 • Draganchev H., Kirov K., MAJOR PROBLEMS WITH QUALITY CONTROL SYSTEMS IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT IN NIVERSITY EDUCATION IN BULGARIA, MEET2002, Vol.1, VARNA, BULGARIA, ISBN
 • – 954 200211-4
 • Draganchev H., Hadjidimov I., INTEGRATED MEDIA FOR SHAFT ALIGNMENT MEET2002, Vol.2, Bulgaria, ISBN 954 200 212 2
 • Draganchev H., Damenliev T., Stefanov St., Stoev E., NOISE LEVEL DECREASING OF THE SUPERSTRUCTURE ZONE OF 4600TDW CONTAINER SHIP, MARIND 2001, Vol.3, Bulgaria, ISBN 954 715 114 116 9
 • Draganchev H., Stoev E., CORROSION INFLUENCE RESEARCH ABOVE AUTO FRETTINING PIPES SRESSES CONDTION 2002 Ovidius University, Romania, ISSN 1223-7221
 • Draganchev H., Stefanov St., Markov P., Stoev E., VIBRATION TESTS AT DESIGN AND CONSTRUCTION OF PIPING FOR STEAM AND HOT WATER Common Colloquium Construction Technology, Rostock University, Germany, September 2003.
 • Slavchev E., Draganchev H., ORGANIZATION OF THE TUITION IN THE SUBJECT SHIP MECHANICS AND MECHANISMS AT VARNA TECHNICAL UNIVERSITY, MARIND 2001, Vol.3, Bulgaria, ISBN 954 715 114 116 9

Други публикации:

 • Драганчев Х., Милев Ю., Минчев Н., ЧИСЛЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА НЯКОИ НЕИЗПРАВНОСТИ ВЪРХУ ДИНАМИЧНОТО НАПРЕГНАТО СЪСТОЯНИЕ НА КОРАБНИЯ ВАЛОПРОВОД, сп. Механика на Машините, No16, книга 4, 1996, ТУ-Варна,ISSN 0861-9727
 • Драганчев Х., Миладинов В., ОЦЕНКА НА РЕСУРСА НА КОРАБНИЯ ВАЛОПРОВОД No31, сп. Механика на Машините, книга 2, 1998, ТУ-Варна, ISSN 0861-9727
 • Драганчев Х., Попов З., ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ДЕФОРМИРАНАТА ЛИНИЯ НА КОЛЯНОВИЯ ВАЛ НА НИСКООБОРОТЕН ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ сп.Механика на Машините, No22, книга 2, 1998, ТУ-Варна, ISSN 0861-9727
 • Драганчев Х, Минчев Н., ВЛИЯНИЕ НА ДЕФОРМАЦИЯТА НА ФУНДАМЕНТНАТА РАМА ВЪРХУ ВЪНШНАТА НЕУРАВНОВЕСЕНОСТ НА НИСКООБОРОТНИТЕ КОРАБНИ ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ сп.Механика на Машините, No28, книга 4, 1999, ТУ-Варна
 • Хаджидимов И.,Драганчев Х., КОМПЮТЪРНО СИМУЛАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИНАМИЧНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ ТРЕПТЕНИЯТА НА ЕЛАСТИЧЕН ВАЛ И ТРЕПТЕНИЯТА НА ОПОРИТЕ ПРИ ЕЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦИЯ НА ВАЛА Механика на Машините, Книга 3, 2000, ТУ-Варна, ISSN 0861-9727
 • Драганчев Х., Салех Аб., Марков П., НОРМИРАНЕ НА ВИБРАЦИИТЕ НА ТРЪБОПРОВОДИ сп.Механика на Машините, No28, 2000, ТУ-Варна,ISSN 0861-9727
 • Драганчев Х., Киров К., СИСТЕМА ЗА СИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО В УСЛОВИЯТА НА ТУ-ВАРНА Международна конференция по качество на висшето образование, Октомври, 2000, ТУ-Варна
 • Драганчев Х., Пировски Х., ОЦЕНКА НА АКУСТИЧНАТА ОБСТАНОВКА В РАЙОНА НА ВЕТРОЕНЕРГИЙНИТЕ СТАНЦИИ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ЖИЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ Научна сесия на ТУ-Варна, Октомври 2003, ISSN 1311-896Х
 • Драганчев Х., Салех Аб., Марков П., Стоев Е., ВИБРАЦИИ НА ТРЪБОПРОВОДИТЕ НА УРЕДБИ С ВИНТОВИ И БУТАЛНИ КОМПРЕСОРИ сп.Механика на Машините, No28, 2000, ТУ-Варна, ISSN 0861-9727
 • Драганчев Х., Салех Аб., Стоев Е., ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА НЕСЪОСНОСТТА НА ТРЪБИТЕ ВЪРХУ ВИБРАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДИНАМИЧНО НАТОВАРЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ сп.Механика на Машините, No28, 2000, ТУ-Варна, ISSN 0861-9727

Издадени книги:

 • Минчев Н., Драганчев Х., Якост и Вибрации на Корабните Машини, Галактика, Варна 1992

Участие в международни проекти:

 • COMPRIS – Consortium Operational Management Platform River Information Services, GRD2000/30161

Членство в научни организации:

 • Съюз на учените в България
 • Федерация на научно-техническите съюзи