доц. д-р. инж. Васил Димитров Георгиев

Публикации в международни издания и конференции:

 • Georgiev V., Hotov A., Numerical Simulation of the Scavenging – Charging Process, V International Congress of Marine Technology, Athen’90.
 • Georgiev V., Kolev P., Georgiev P., Prediction of Operational Indexes of Seagoing Ships as an Element of On-Board Simulation System, CABJ’95, Varna, Bulgaria.

Други публикации:

 • Георгиев В. Д. Изследване на самовъзпламеняването и горивния процес в корабни дизелови двигатели, Н. П. Конференция по Корабостроене'98, стр. 59-69, ISSN 1310-8573
 • Георгиев В. Д. Термохимична аеродинамика на горивния процес в корабни дизелови двигатели, Н. П. Конференция по Корабостроене '99, стр. 69-74, ISSN 1310-8523
 • Георгиев В. Д. Аеродинамика на въздушния вихър в линдъра на бавнооборотен корабен дизелов двигател, Морски научен форум, корабна енергетика, 2001 стр. 97-105
 • Георгиев В. Д. Динамика на топлоотделянето в горивния процес на корабен дизелов двигател, Морски научен форум, корабна енергетика, 2001 стр. 105-111
 • Георгиев В. Д. Динамика на газообмена в двутактови бавнооборотни дизелови двигатели, Морски научен форум, корабна енергетика, 2001 стр. 111-119
 • Георгиев В. Д. Математично моделиране на смесообразуването в горивните камери на корабни дизелови двигатели, Научна сесия на ТУ - Варна, 2001 г.,стр. 214-219
 • Георгиев В. Д. Макрохарактеристики на турбулентността в горивна дизелова струя, Научна сесия на ТУ - Варна, 2001 г.,стр. 209-213
 • Георгиев В. Д. Математическо моделиране на предпламенните процеси в корабен дизелов двигател, Морски научен форум, Корабна енергетика 2003, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", България, 2003, с.53 - 60
 • Георгиев В. Д. Математическо моделиране на горивния процес в корабен дизелов двигател, Морски научен форум, Корабна енергетика, ВВМУ "Н. Вапцаров", България, 2003, с.61 - 68
 • Георгиев В. Д. Програмна система за моделиране на горивен процес на корабен дизелов двигател, Морски научен форум, Корабна енергетика, ВВМУ "Н. Вапцаров", България, 2003, с.69 - 77
 • Георгиев В. Д. Математическо моделиране на вълновите процеси в газовъздушните комуникации на КДД, Научна сесия на ТУ - Варна, ТУ-Варна, България, 2003
 • Георгиев В. Д. The heat emission in a Diesel Engine Научна сесия, ТУ - Варна, България, 2003
 • Георгиев В. Д. Математичен модел на горивния процес в дизелов двигател, Морски научен форум, Корабна енергетика, България, 2003

Издадени книги:

 • Георгиев В., Пенев В., Корабни Дизелови Двигатели, 420с., ТУ-Варна, 1990.
 • Георгиев В., Корабни Дизелови Двигатели, 450с., ТУ-Варна, 2000.
 • Георгиев В., Пенев В., Корабни Силови Уредби, 310с., ТУ-Варна, 1990.
 • Георгиев В., Корабни Дизелови Двигатели, ръководство за проектиране, 200с., ТУ-Варна, 2000.
 • Георгиев В., Корабни Дизелови Двигатели, ръководство за ЛУ, 180с., ТУ-Варна, 2001.