ас. инж. Росен Тодоров Русев

Публикации :

  • Чакърова Д.П., Р.Т. Русев, В.М. Хаджийски „Анализ на топлинното натоварване на кондиционираща система на автомобил”. Сборник на докладите от научно-техническа кон-ференция „Наука и образование в съвременните условия”, 19 – 21 октомври 1995г, Добрич, България.
  • Димитрив А, Р. Русев „Наръчник по карбуратори” Издателство „Техника”, 1998 ISSN, София.
  • Димов, Вл., А. Димитров, Д. Чакърова, Р. Русев „Изследване влиянието на температурата на газово гориво върху мощностно-икономическите показатели и токсичните емисии на ДВГ с принудително възпламеняване. Втори международен научно-технически конгрес „Машиностроителни технологии’99, Секция „Екология и опазване на околната среда” ISSN 1310-8537, стр.92 – 95, Варна 1999.
  • Недев Ас., Вл. Димов, Р. Русев, „Реализиране на априорна оценка при изследване на САР за маломощни парни турбини. Трети мецдународен науно-технически конгрес „Машиностроителни технилогии” 2001, Варна 2001.
  • Roussev R., N. Lazarovski, Analysis of regenerative water desalination units by variant heat calculations, MEET/MARIND’ 2002, First International Congress on Mechanical and еlectrical Engineering and Technology, 07-11 October 2002, Varna, Bulgaria, Vol. III, page 249-252.
  • Русев Р.Т., Чакърова Д.П., Термодинамичен анализ на опреснителна установка адиабатен тип-I част, Механика на машините, година XII, книга 3, ISSN 0861-9727, бр.52, стр.3-6, 2004, Варна.
  • Чакърова Д, Р.Т. Русев „Термо-икономически анализ на абсорбционна хладилна машина (АХМ), Механика на машините, книга 4, бр.88, стр.54-57, 2010г.
  • Чакърова Д, Р. Русев „Термо-икономически анализ на термо-помпена инсталация, Механика на машините, ISSN 0861-9727, книга 4, бр.88, стр. 58 – 61, 2010г.