ас. инж. Севдалин Здравков Вълчев

Публикации:

  • Христо Драганчев, Христо Пировски, Севдалин Вълчев, Борислав Костов, Изследване вибрационното състояние на тръбната система на турбокомпресорна уредба за производство на азотна киселина ,  ПЭИПК Санкт Петербург, 2008 г. (конференция с международно участие “Дефектоскопия – 2008”, гр. Созопол).
  • Вълчев С., Стефанов С., Пировски Х., Драганчев Х., "Теоретични и експериментални изследвания на вибрационното състояние на фундаменти с динамични натоварвания "Механика на машините" год XVIII, книга 3, 2010, ТУ-Варна, ISSN 0861-9727
  • Хр. Драганчев, С. Вълчев, Хр. Пировски, “Експериментални и теоретични изследвания на шума, излъчван от търговски кораби в пристанище”, The 19th International Congress on Sound and Vibration – ICSV19, Vilnius, Lithuania, 08-12 Юли 2012
  • С. Вълчев, Хр. Пировски, Хр. Драганчев, Св. Янев, “Анализ на възможностите за завишаване на изискванията за виброакустичен комфорт на малки търговски кораби”, International Conference on Advances and Challenges in Marine Noise and Vibration – MARNAV 2012, Glasgow, UK, 5-7 Септември 2012
  • Хр. Пировски, С. Вълчев, Хр. Драганчев, Св. Янев, “Проектиране на противовибрационния и противошумовия комплекс на корабите” – MARNAV 2012, Glasgow, United Kingdom, 5-7 Септември 2012
  • С. Вълчев, Аглая Бадино, Хр. Пировски, Хр. Драганчев, “Изследване на пристанищния шум на търговски кораби”, International Jubilee Congress “Science and Education in the Future” Technical University of Varna, Varna, Bulgaria, 4-6 Октомври 2012
  • Хр. Пировски, С. Стефанов, Хр. Драганчев, С. Вълчев, “Числено моделиране на корабните вибрации и валидиране на модела чрез модален анализ”, The International Conference on Noise and Vibration Engineering, Leuven, Belgium, 17 - 19 Септември 2012
  • Хр. Драганчев, Хр. Пировски, С. Вълчев, Св. Янев, „Екологична оценка по емисиите на вибрации и шум на построените през периода 2005-2012 г. в България кораби в рамките на проект SILENV”, Сборник статии на НПЛ”Вибоконтрол и диагностика на машини и съоръжения”, Варна, България, 2012
  • Пировски Х.А., Вълчев С. З., Драганчев Х.С. "Контрол на техническото състояние на тръбопроводи на компресорни станции с бутални компресори по резултатите от измерване и анализ на вибрациите", Международна конференция "Дни на безразрушителния контрол - 2015", година XXIII, бр. 2, юни 2015 г., ISSN 1310-3946, стр. 343-348
Участие в международни проекти:

  • SILENV - Ships oriented Innovative soLutions to rEduce Noise & Vibrations, Project number 234182/2009, SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME THEME TRANSPORT, Collaborative Project