д-р. инж. Владимир Атанасов Йорданов

Публикации в международни издания и конференции:

 • Yordanov V.A., Determining of the consumption of saturated steam on a ship at the stage of initial design. - MEET/MARIND 2002‚ 07-11 oktober 2002‚ Varna‚ Bulgaria‚ Volume II‚ p.339 - 343.
 • Yordanov V.A., Determining of the electrical power consumption on a ship at the stage of initial design. - MEET/MARIND 2002‚ 07-11 October 2002‚ Varna‚ Bulgaria‚ Volume V‚ p.393 - 396.
 • Yordanov V.A., Determining of the specific fuel oil consumption for engines with fixed pitch propeller at any load (power - speed combination) - Sixth International Conferense of Marine Science and Technology Black Sea 2002‚ Varna‚ Bulgaria‚ October 10 - 12‚ 2002‚ Volume I‚ p.202 - 207.
 • V.A. Yordanov. Determining of the specific fuel oil consumption for engines with fixed pitch propeller depending on loading with limited range of engine speed. - Морски научен форум., ВВМУ "Н.Й.Вапцаров", Варна, 2003.

Други публикации:

 • Божанов П.А., Йорданов В.А. Съвременни корабни уредби за подготовка на горива и перспективи за тяхното развитие. - Научно-технически семинар на тема "Съвременни проблеми на корабната енергетика", Резюмета, с.3-4, 22 - 23.10.1982, Варна.
 • Йорданов В.А. Сравнительное оптимизационное исследование систем утилизации вторичных энергоресурсов судовых дизельных установок. - Сборник научных работ VII конференции болгарских аспирантов , обучающихся в СССР, Москва, 1985.
 • Йорданов В.А. Изследване на ефективността на утилизация на топлината в корабните дизелови уредби. - Резюмета на доклади от участието на български аспиранти и студенти в Четвъртата научно-практическа конференция в Ленинград. - 1986, Държавен Комитет за Изследвания и Технологии , София.
 • Йорданов В.А. Метод и алгоритъм за определяне на изоентропийния пад на енталпиите в корабните парни турбини. - Резюмета на доклади от участието на български аспиранти и студенти в Петата научно-практическа конференция в Ленинград. - 1987, Държавен Комитет за Изследвания и Технологии , София.
 • Курзон А.Г., Йорданов В.А. Повышение эффективности простых систем утилизации вторичных энергоресурсов судовых дизельных установок. - Сборник научных работ VIII конференции болгарских аспирантов , обучающихся в СССР, Москва, 1986.
 • Курзон А.Г., Йорданов В.А. Комплексная оптимизация параметров судовых дизельных установок с валогенератором. - Сборник научных работ IX конференции болгарских аспирантов , обучающихся в СССР, Москва, 1987.
 • Курзон А.Г., Йорданов В.А. Комплексная оптимизация параметров судовой комбинированной дизель-паротурбинной установки. - Совершенствование методов преобразования энергии в СЭУ. Сборник научных трудов. Л.: Изд. Ленинградского Кораблестроительного Института, 1987, с.67-73.
 • Курзон А.Г., Йорданов В.А. Исследование комплексных систем утилизации вторичных энергоресурсов судовых дизельных установок. Судостроение, Ленинград, 1988, №10, с.16-17.
 • Курзон А.Г., Йорданов В.А. Сравнение эффективности систем утилизации вторичных энергоресурсов судовых дизельных установок. Тез. докладов на Всесоюзной научно-технической конференции: Актуалные проблемы техническото прогресса судовых турбинных установок. Ленинград, Судостроение, 1989.
 • Курзон А.Г., Йорданов В.А. Утилизация вторичных энергоресурсов в судовых дизельных установок. Академия наук СССР. Всесоюзная научно-практическая конференция "Проблемы энергетики транспорта": Секция "Проблемы энергетики водного транспорта", Сборник научных трудов; Комиссия АН СССР по проблемам транспорта; ЦНИИЭВТ; Москва, Транспорт, 1990, с.42-48.
 • Курзон А.Г., Йорданов В.А. Оценка эффективности систем утилизации теплоты, использующих пар двух давлений. Судостроение, Ленинград, 1991, №11, с.18-20.
 • Йорданов В.А. Алгоритъм за определяне на изоентропийния пад на енталпиите в корабните парни турбини. - Научно-приложна конференция по корабостроене, Сборник научни доклади, Варна, 1996, с.168-173.
 • Йорданов В.А. Алгоритъм за определяне мощността на утилизационен турбогенератор. - Научно-приложна конференция по корабостроене, Сборник научни доклади, Варна, 1998, с.74-76.
 • Йорданов В.А. Аналитични зависимости за определяне паропроизводителността на спомагателната парогенераторна уредба на транспортни кораби. - Морски научен форум. Том 1. Корабна енергетика. ВВМУ "Н.Й.Вапцаров", Варна, 2001, с.244-251.
 • Йорданов В.А. Изследване на математически модел на утилизационен турбогенератор. - Морски научен форум. Том 1.Корабна енергетика.ВВМУ "Н.Й.Вапцаров", Варна, 2001, с.252-259.
 • Йорданов В.А. Аналитични зависимости за определяне мощността на корабната електроцентрала. - Морски научен форум. Том 1. Корабна енергетика. ВВМУ "Н.Й.Вапцаров", Варна, 2001, с.260-267.
 • Йорданов В.А. Зависимости, апроксимиращи специфичната консумация на пара за кораби с по-голяма мощност на енергетичната уредба. - Годишник на Техническия Университет във Варна, Варна - 2001, с.1328-1333.
 • Йорданов В.А. Характеристики на еластичния монтаж на корабни тръбопроводи подложени на температурни разширения. - Годишник на Техническия Университет във Варна, Варна - 2001, с.1334-1339.
 • Йорданов В.А. Зависимости, апроксимиращи специфичната консумация на електроенергия за кораби с по-голяма мощност на енергетичната уредба. - Годишник на Техническия Университет във Варна, Варна-2001, с.1243-1248.
 • Йорданов В.А. Аналитично определяне главните размери, коефициента на обща пълнота и мощността на главния двигател на кораби за насипни товари и танкери. - Научна сесия на Съюза на учените - Варна, 2001.
 • Йорданов В.А. Аналитично определяне главните размери, коефициента на обща пълнота и мощността на главния двигател на контейнеровози. - Научна сесия на Съюза на учените - Варна, 2001.
 • Йорданов В.А. Генериране на мощностните полета на корабни дигатели при подбора типа на главния двигател. - Морски научен форум., ВВМУ "Н.Й.Вапцаров", Варна, 2003.
 • Йорданов В.А. Оптимизиране положението на пропулсивните точки в мощностното поле на корабен двигател при проектирането на пропулсивната уредба. - Морски научен форум., ВВМУ "Н.Й.Вапцаров", Варна, 2003.
 • Йорданов В.А. Нов тип система за сточни води на 42000 tdw товарни кораби строени във Варненска корабостроителница. - Годишник на Техническия Университет във Варна, Варна-2003.
 • Yordanov V.A. Using AutoLisp at the automated construction of marine engines layout diagrams. - Annual of Technical University of Varna, Varna - 2003, p. 241-248.