Assoc. Prof. Christo Pirovsky Ph.D.

Publications:

 • Драганчев Х., Пировски Х., "Оценка на акустичната обстановка в района на ветроенергийните станции и прилежащите жилищни територии", Научна сесия на ТУ-Варна, Октомври 2003, ISSN 1311-896Х
 • Драганчев, Пировски, Марков „Изследване на напрегнатото и деформирано състояние на пакети лопатки”, годишна научна сесия на ТУ-Варна, 2004, ISSN 1311-896X
 • Трънулов, Трендафилов, Драганчев, Пировски, Марков „Якостна проверка на конструктивна система „мачти-такелаж” на тримачтов ветроходен кораб”, АМКО 2004, Сборник доклади, Декември 2004г.
 • Пилев Д., Пировски Х. „Метод и устройство за хомогенизация на смесообразуването в дизелови двигатели” част II,trans&MOTAUTO’05+,2005 г. ISBN 954-9322-09-2.
 • Пилев Д., Пировски Х. „Метод и устройство за хомогенизация на смесообразуването в дизелови двигатели” част II, trans&MOTAUTO’05+ 2005 г. ISBN 954-9322-09-2.
 • Пилев Д., Пировски Х. "Разделно-дефазирано горивоподаване в бързоходен дизелов двигател", XII научно-техническа конференция с международно участие "Транспорт, Екология - устойчиво развитие", Варна, Май 2006, ISBN 954-20-00030
 • Драганчев Х., Пировски Х. "Осигуряване на товароносимостта на дейдвудните лагери на корабния валопровод", Механика на машините" год XV, книга 3, 2006, ТУ-Варна, ISSN 0861-9727
 • Пилев Д., Пировски Х. "Горивен процес на дизелов двигател с разделно-дефазирано горивоподаване и рециркулация на отработени газове", Сборник доклади от научна конференция на Русенски Университет, Ноември 2006, ISSN 1311-3321
 • Пилев Д., Пировски Х., Манев В., Стоянов С. "Изследване влиянието на началото на впръскване на горивото върху параметрите на горивния процес и емисиите на токсичните компоненти в отработените газове на дизелов двигател",Сборник доклади от научна конференция на Русенски Университет, Ноември 2006,  ISSN 1311-3321
 • Пилев Д., Пировски Х., Манев В., Стоянов С. "Рециркулация на отработени газове при дизелов двигател с хомогенизация на смесообразуването", Сборник доклади от научна конференция на Русенски Университет, Ноември 2006, ISSN 1311-3321
 • Пилев Д., Пировски Х. "Изследване на горивния процес на дизелов двигател с хомогенизация на смесообразуването чрез разделно дефазирано горивоподаване", trans&MOTAUTO'07, Русенски Университет, Ноември 2007, ISBN 978-954-9322-21-7
 • Пилев Д., Пировски Х. "Изследване на началото на впръскване на горивото при разделно-дефазирано горивоподаване върху горивния процес на дизелов двигател", trans&MOTAUTO'07, Русенски Университет, Ноември 2007, ISBN 978-954-9322-21-7
 • Пировски Х., Драганчев Х., "Изследване на връзката между вибрациите на механизми в корабното машинно отделение", Методы средства оценки состояния энергетического оборудования, Сборник статии, Петербург 2008, ISBN 978-5-88718-008-8
 • Христо Драганчев, Христо Пировски, Севдалин Вълчев, Борислав Костов, "Изследване вибрационното състояние на тръбната система на турбокомпресорна уредба за производство на азотна киселина" ,  ПЭИПК Санкт Петербург, 2008 г. конференция с международно участие “Дефектоскопия – 2008”, гр. Созопол.
 • Вълчев С., Стефанов С., Пировски Х., Драганчев Х., "Теоретични и експериментални изследвания на вибрационното състояние на фундаменти с динамични натоварвания", Механика на машините" год XVIII, книга 3, 2010, ТУ-Варна, ISSN 0861-9727
 • H. Draganchev, S. Valchev, Ch. Pirovsky, “Experimental and theoretical research of noise emitted by merchant ships in port”, The 19th International Congress on Sound and Vibration – ICSV19, Vilnius, Lithuania, 08-12 June 2012
 • S. Valchev, Ch. Pirovski, H. Draganchev and Sv. Yanev “Analysis of possibilities for increasing the requirements for vibroacoustic comfort on board small merchant vessels”, International Conference on Advances and Challenges in Marine Noise and Vibration – MARNAV 2012, Glasgow, UK, 5-7 September, 2012
 • Ch. Pirovsky, S. Valchev, H. Draganchev and Sv. Yanev, "Design Of Anti-Vibration And Anti-Noise Complex Onboard Vessels" – MARNAV 2012, International Conference on Advances and Challenges in Marine Noise and Vibration, MARNAV 2012, Glasgow, Scotland, UK, 5-7 September, 2012
 • Ch. Pirovsky, S. Stefanov, H. Draganchev, S. Valchev, “Numerical modeling of ship's vibrations and model validation by full-scale dynamic test”, The International Conference on Noise and Vibration Engineering, Leuven, Belgium, 17 - 19 September, 2012
 • Sevdalin Valchev, Aglaya Badino, Christo Pirovsky, Hristo Draganchev, “Harbour Noise Investigation Of Merchant Ships”, International Jubilee Congress “Science and Education in the Future” Technical University of Varna, Bulgaria, 4-6 October, 2012
 • Хр. Драганчев, Хр. Пировски, С. Вълчев, Св. Янев, „Екологична оценка по емисиите на вибрации и шум на построените през периода 2005-2012 г. в България кораби в рамките на проект SILENV”, Сборник статии, Серия "Технически Науки", Известия на съюза на учените - Варна,1'2012, ISSN 1310-5833
 • С. Вълчев, Х. Пировски, Х. Драганчев "Рационален подход при определяне параметрите на центроване на корабните валопроводи", Механика на машините" год XXII, книга 2, 2013, ТУ-Варна, ISSN 0861-9727
 • Х. Пировски "Изследване влиянието на неуравновесените сили и моменти на еластично монтиран двигател върху вибрациите на кораба", Механика на машините" год XXII, книга 3, 2013, ТУ-Варна, ISSN 0861-9727
 • Хр. Драганчев, Хр. Пировски, С. Вълчев, Св. Янев, "Холистичен подход за намаляване на вибрациите и шума на корабите", конференция "Акустика" 2013, ISSN 1312-4897.
 • Хр. Драганчев, Хр. Пировски, С. Вълчев, "Осигуряване на условията за обитаемост на офшорни съоръжения по показателите на шум и вибрации", Международна научнопрактическа конференция "Съвременни технологии в офшорната индустрия", ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", доклади, 3-5 Октомври, Варна, 2013, ISBN 954-8991-78-0
 • Р. Русев, Х. Драганчев, Ж.Димитров, П.Петров, Й.Бояджиев, Х.Пировски "Особености на структурата на стомана 17Г1С от аварирали газопроводни шевни тръби", Втора национална конференция с международно участие Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика ‘2012, София, Сборник доклади, 99-108
 • M. André, E. Baudin, P. Beltran Palomo, R. Dambra, M. Delente, T. Gaggero,E. Haimov, J. Hallander, M. Houben, S. Ianniello, S. Jimenez Caballero, Ch. Pirovsky, A. Rantanen, E. Rizzuto, O. Turan, "Holistic noise and vibration abatement within the EU 7FP. The SILENV Project: Ship Innovative soLutions to rEduce Noise and Vibrations, Transport Research Arena, April 2014, Paris

International Projects :

 • COMPRIS – Consortium Operational Management Platform River Information Services, GRD2000/30161, FIFTH FRAMEWORK PROGRAMME THEME TRANSPORT, Collaborative Project
 • Пилев Д., Пировски Х., Стаматов В. "Изследване горивния процес на дизелов двигател при работа с пиролизно масло и боров терпентин", ВТП ТУ-Варна договор No93  Monash University, Australia
 • SILENV - Ships oriented Innovative soLutions to rEduce Noise & Vibrations, Project number 234182/2009, SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME THEME TRANSPORT, Collaborative Project

Books:

 • Богданов X, Пировски X, "Изпитване на корабни енергетични уредби" 2015