доц. д-р инж. Христо Атанасов Пировски

Публикации:

 • Драганчев Х., Пировски Х., "Оценка на акустичната обстановка в района на ветроенергийните станции и прилежащите жилищни територии", Научна сесия на ТУ-Варна, Октомври 2003, ISSN 1311-896Х, стр. 356-363
 • Драганчев, Пировски, Марков „Изследване на напрегнатото и деформирано състояние на пакети лопатки”, годишна научна сесия на ТУ-Варна, 2004, ISSN 1311-896X , стр. 592-598
 • Трънулов, Трендафилов, Драганчев, Пировски, Марков „Якостна проверка на конструктивна система „мачти-такелаж” на тримачтов ветроходен кораб”, АМКО 2004, Сборник доклади, Декември 2004г. , стр. 23-31
 • Пилев Д., Пировски Х. „Метод и устройство за хомогенизация на смесообразуването в дизелови двигатели” част I,trans&MOTAUTO’05+,2005 г. ISBN 954-9322-09-2, стр. 43-46
 • Пилев Д., Пировски Х. „Метод и устройство за хомогенизация на смесообразуването в дизелови двигатели” част II, trans&MOTAUTO’05+ 2005 г. ISBN 954-9322-09-2, стр. 47-50
 • Пилев Д., Пировски Х. "Разделно-дефазирано горивоподаване в бързоходен дизелов двигател", XII научно-техническа конференция с международно участие - "Транспорт, Екология - устойчиво развитие", Варна, Май 2006, ISBN 954-20-00030, стр. 265-273
 • Драганчев Х., Пировски Х. "Осигуряване на товароносимостта на дейдвудните лагери на корабния валопровод", Механика на машините" год XV, книга 3, 2006, ТУ-Варна, ISSN 0861-9727, стр. 8-15
 • Пилев Д., Пировски Х. "Горивен процес на дизелов двигател с разделно-дефазирано горивоподаване и рециркулация на отработени газове", Сборник доклади от научна конференция на Русенски Университет, Ноември 2006, ISSN 1311-3321 , стр.214-218
 • Пилев Д., Пировски Х., Манев В., Стоянов С. "Изследване влиянието на началото на впръскване на горивото върху параметрите на горивния процес и емисиите на токсичните компоненти в отработените газове на дизелов двигател",Сборник доклади от научна конференция на Русенски Университет, Ноември 2006,  ISSN 1311-3321, стр.219-224
 • Пилев Д., Пировски Х., Манев В., Стоянов С. "Рециркулация на отработени газове при дизелов двигател с хомогенизация на смесообразуването", Сборник доклади от научна конференция на Русенски Университет, Ноември 2006, ISSN 1311-3321, стр. 225-229
 • Пилев Д., Пировски Х. "Изследване на горивния процес на дизелов двигател с хомогенизация на смесообразуването чрез разделно дефазирано горивоподаване", trans&MOTAUTO'07, Русенски Университет, Ноември 2007, ISBN 978-954-9322-21-7 , стр. 70-73
 • Пилев Д., Пировски Х. "Изследване на началото на впръскване на горивото при разделно-дефазирано горивоподаване върху горивния процес на дизелов двигател", trans&MOTAUTO'07, Русенски Университет, Ноември 2007, ISBN 978-954-9322-21-7, стр. 66-69
 • Пировски Х., Драганчев Х., "Изследване на връзката между вибрациите на механизми в корабното машинно отделение", Методы средства оценки состояния энергетического оборудования, Сборник статии, Петербург 2008, ISBN 978-5-88718-008-8
 • Вълчев С., Стефанов С., Пировски Х., Драганчев Х., "Теоретични и експериментални изследвания на вибрационното състояние на фундаменти с динамични натоварвания", Механика на машините" год XVIII, книга 3, 2010, ТУ-Варна, ISSN 0861-9727, ст.55-64
 • H. Draganchev, S. Valchev, Ch. Pirovsky, “Experimental and theoretical research of noise emitted by merchant ships in port”, The 19th International Congress on Sound and Vibration – ICSV19, Vilnius, Lithuania, 08-12 June 2012, p.1-8
 • S. Valchev, Ch. Pirovski, H. Draganchev and Sv. Yanev “Analysis of possibilities for increasing the requirements for vibroacoustic comfort on board small merchant vessels”, International Conference on Advances and Challenges in Marine Noise and Vibration – MARNAV 2012, Glasgow, UK, 5-7 September, 2012, p.221-231
 • Ch. Pirovsky, S. Valchev, H. Draganchev and Sv. Yanev, "Design Of Anti-Vibration And Anti-Noise Complex Onboard Vessels" – MARNAV 2012, International Conference on Advances and Challenges in Marine Noise and Vibration, MARNAV 2012, Glasgow, Scotland, UK, 5-7 September, 2012
 • Ch. Pirovsky, S. Stefanov, H. Draganchev, S. Valchev, “Numerical modeling of ship's vibrations and model validation by full-scale dynamic test”, The International Conference on Noise and Vibration Engineering, Leuven, Belgium, 17 - 19 September, 2012
 • Sevdalin Valchev, Aglaya Badino, Christo Pirovsky, Hristo Draganchev, “Harbour Noise Investigation Of Merchant Ships”, International Jubilee Congress “Science and Education in the Future” Technical University of Varna, Bulgaria, 4-6 October, 2012, p.200-208
 • Хр. Драганчев, Хр. Пировски, С. Вълчев, Св. Янев, „Екологична оценка по емисиите на вибрации и шум на построените през периода 2005-2012 г. в България кораби в рамките на проект SILENV”, Сборник статии, Серия "Технически Науки", Известия на съюза на учените - Варна,2012, ISSN 1310-5833, стр. 127-134
 • Р. Русев, Х. Драганчев, Ж.Димитров, П.Петров, Й.Бояджиев, Х.Пировски "Особености на структурата на стомана 17Г1С от аварирали газопроводни шевни тръби", Втора национална конференция с международно участие Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика ‘2012, София, Сборник доклади, 100-107
 • С. Вълчев, Х. Пировски, Х. Драганчев "Рационален подход при определяне параметрите на центроване на корабните валопроводи", Механика на машините" год XXII, книга 2, 2013, ТУ-Варна, ISSN 0861-9727, стр. 49-54
 • Х. Пировски "Изследване влиянието на неуравновесените сили и моменти на еластично монтиран двигател върху вибрациите на кораба", Механика на машините" год XXII, книга 3, 2013, ТУ-Варна, ISSN 0861-9727
 • Хр. Драганчев, Хр. Пировски, С. Вълчев, Св. Янев, "Холистичен подход за намаляване на вибрациите и шума на корабите", Национална научно-техническа конференция "Акустика" 2013, бр. 15, год XV, 2013, ISSN 1312-4897, стр.27-34
 • Хр. Драганчев, Хр. Пировски, С. Вълчев, "Осигуряване на условията за обитаемост на офшорни съоръжения по показателите на шум и вибрации", Международна научнопрактическа конференция "Съвременни технологии в офшорната индустрия", ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", доклади, 3-5 Октомври, Варна, 2013, ISBN 954-8991-78-0, стр. 153-162
 • M. André, E. Baudin, P. Beltran Palomo, R. Dambra, M. Delente, T. Gaggero,E. Haimov, J. Hallander, M. Houben, S. Ianniello, S. Jimenez Caballero, Ch. Pirovsky, A. Rantanen, E. Rizzuto, O. Turan, "Holistic noise and vibration abatement within the EU 7FP. The SILENV Project: Ship Innovative soLutions to rEduce Noise and Vibrations, Transport Research Arena, April 2014, Paris, p. 2-10
 • Драганчев Х. С., Пировски Х.А. "Вибрационен контрол и диагностика на тръбопроводи на компресорни станции в газотранспортната  и газопреработвателната промишленост" Международна конференция "Безразрушителен контрол в съвременната индустрия", Година XXIII, Бр.1, 2015 г., ISSN 1310-3946, стр. 18-28
 • Пировски Х.А. "Изследване вибрационното състояние на опорната система обсадна тръба-вал на вертикална помпа" Международна конференция "Безразрушителен контрол в съвременната индустрия", Година XXIII, Бр.1, 2015 г., ISSN 1310-3946, стр. 107-110
 • Пировски Х.А. "Експериментално и теоретично изследване вибрациите на винтови компресори", Международна конференция "Дни на безразрушителния контрол - 2015", година XXIII, бр. 2, юни 2015 г., ISSN 1310-3946 , стр. 335-342
 • Пировски Х.А., Вълчев С. З., Драганчев Х.С. "Контрол на техническото състояние на тръбопроводи на компресорни станции с бутални компресори по резултатите от измерване и анализ на вибрациите", Международна конференция "Дни на безразрушителния контрол - 2015", година XXIII, бр. 2, юни 2015 г., ISSN 1310-3946, стр. 343-348
 • Пировски Х.А. "Методика за оценяване изменението на комфорта в жилищните територии от въздействието на шум и инфразвук излъчван от компресорни станции", Национална научно-техническа конференция "Акустика" 2015, бр. 17, год. XVII, 2015, ISSN 1312-4897
 • Пировски Х.А. "Изследване въздействието върху околната среда на източниците на шум от компресорни станции и газоразпределителни терминали ", Национална научно-техническа конференция "Акустика" 2015, бр. 17, год. XVII, 2015, ISSN 1312-4897
 • Пировски Х. А. , Драганчев Х.С. "Изследване на ефективността на стабилизатори на налягане в уредба за компримиране и утилизация на факелни газове",Национална научно-техническа конференция "Акустика" 2015, бр. 17, год. XVII, 2015, ISSN 1312-4897
 • Драганчев Х. С., Пировски Х.А., Вълчев С.З., "Изследване на връзката между изменението на температурата на околната среда и вибрациите на лагерите на турбина от турбокомпресорен агрегат", Международна конференция "Безразрушителен контрол в съвременната индустрия", Година XXIII, Бр.1, 2016 г., ISSN 1310-3946
 • Пировски Х. А., Драганчев Х.С. "Aнализ на акустичната обстановка в компресорна станция с винтови компресори  ",Национална научно-техническа конференция"Акустика" 2016, бр. 18, год. XVIII, 2016, ISSN 1312-4897
 • Драганчев Х.С., Пировски Х. А. "Изследване на инфразвуковaтa и нискочестотнaтa шумовa експозиция на екипажите на търговските кораби", Национална научно-техническа конференция "Акустика" 2016, бр. 18, год. XVIII, 2016, ISSN 1312-4897
 • Пировски Х., Димитров Д., СТЕФАНОВ С., ДРАГАНЧЕВ Х., Вибрационна диагностика на челните части на статорите на електрогенератори с висока мощност, 2019 International Journal "NDT Days", Volume II, Issue 4, Year 2019, ISSN 2603-4018
 • Galina Ilieva, Christo Pirovsky, Modelling of Cavitation around  Hydrofoils with Included Bubble Dynamics and Phase Changes - book chapter Advanced Structured Materials, Series 2019, ISSN 1869-8433
 • Вълчев С.З., Пировски Х.А., "Изследване на причините за ускорено износване на полимерни дейдвудни лагери с водно мазане", International Journal "NDT Days", Volume II, Issue 4, Year 2019, ISSN 2603-4018
 • Вълчев С.З., Пировски Х.А., "Оценяване на неопределеността при измерване реакциите на лагерите на корабен валопровод по метода „крик тест“", International Journal "NDT Days", Volume III, Year 2020 Issue 5, ISSN 2603-4018

Участие в международни проекти :

 • COMPRIS – Consortium Operational Management Platform River Information Services, GRD2000/30161, FIFTH FRAMEWORK PROGRAMME THEME TRANSPORT, Collaborative Project
 • Пилев Д., Пировски Х., Стаматов В. "Изследване горивния процес на дизелов двигател при работа с пиролизно масло и боров терпентин", ВТП ТУ-Варна договор No93  Monash University, Australia
 • SILENV - Ships oriented Innovative soLutions to rEduce Noise & Vibrations, Project number 234182/2009, SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME THEME TRANSPORT, Collaborative Project

Издадени книги:

 • Богданов X, Пировски X, "Изпитване на корабни енергетични уредби" 2015