доц. д-р инж. Ирина Добрева Костова

Публикации:

 • Irina Kostova, Z. Aleksiev The Characteristics of the Propulsive Plant - A Decisive Factor for the Ship’s Competitive Power Second International Conference on Marine Industry – MARIND`98, 28.09-2.10.1998, Varna, Bulgaria,ISBN 954 715 053 7
 • Ирина Костова, Системен подход към проектирането на корабната двигателно-движителна уредба Юбилейна научна сесия с международно участие “120 години Морско училище”, 14-15 май 2001г., Варна,ISSN 1310-9278
 • Irina Kostova, Z. Aleksiev , MATCHING SHIP`S DIESEL ENGINE AND PROPELLER FOR HIGH EFFICIENT JOINT OPERATION MARIND`2001, Third International Conference on Marine Industry,04-08 June 2001,Varna, Bulgaria,ISBN 954-715-114-2
 • Irina Kostova, Z. Aleksiev ECONOMIC ASPECTS OF SHIPS DIESEL PROPULSIVE PLANT DESIGN MARIND`2001, Third International Conference on Marine Industry, 04-08 June 2001, Varna, Bulgaria,ISBN 954-715-114-116-9
 • Ирина Костова, Tехнико-икономическа оптимизация на корабна двигателно-движителна уредба при непълна определеност на условията на нейната експлоатация Годишна научна сесия с международно участие на Технически Университет – Варна, 11-13 октомври 2001, Варна, ISSN 1311-896X
 • Ирина Костова, Технико-икономическо изследване на двигателно-движителния комплекс на 13900т УКНТ Годишна научна сесия с международно участие на Технически Университет – Варна, 11-13 октомври 2001, Варна, ISSN 1311-896X
 • Z. Aleksiev, Irina Kostova Tuning Main Engine and Propeller for Best sailing and Trading Performance of the Ship MEET`2002, MARIND`2002, ТУ-Varna, Proceedings Vol.2, 06-11 Oct.2002, Varna, ISBN 954-20-0212-2
 • Z. Aleksiev, Kostova I, The art of Main Diesel Engine Selection, The Motor Ship 27-th Marine Propulsion Conference Proceedings, Hyburibiz England, 2004
 • Irina Kostova, Zlatozar Aleksiev, The Influence of Ship Scale on the Additional Resistance cansed by the Hull Roughness Augmentation, MEEMI'2005, Bulgaria, 2005, p.348 - 352
 • Z. Aleksiev, Kostova I, The Art of Main Diesel Engine Selection, Marine Propulsion Conference 2005, "The Motor Ship" Bilbao 27 - 28. Jan. 2005, Spain, 2005, p.23 - 32
 • И. Костова, Техникоикономическо обосноваване на избора на ДДУ при непълна определеност на условията на нейната експлоатация, Годишна научна сесия с международно участие на ТУ – Варна, 2004, стр.307-312.
 • Костова И., Технико-икономическо обосноваване на избора на двигателно-движителна уредба при непълна определеност на условията на нейната експлоатация, Годишна научна сесия с международно участие на ТУ – Варна, том 2, стр.307-313,  ISSN 1311-896X, (2004).
 • Zlatozar Aleksiev, Irina Kostova, The Art of Main Diesel Engine Selection, The Motor Ship`s 27th Annual Marine Propulsion Conference, Bilbao, Spain, p.23-32, (2005).
 • Irina Kostova, Zlatozar Aleksiev, Design of the Propulsive System for the Life Cycle of the Ship at Given Sea State Conditions, 12th International Maritime Association of the Mediterranean Congress IMAM`2007, Varna, Bulgaria, p.325-329, ISBN 13 978-0-415-45523-7, (2007).
 • Irina Kostova, Optimization of the Design Speed of Ship Main Diesel Engines,  Acta Universitatis Pontica Euxinus, Vol.6, Number VII, p.41-45, issn 1223-7221, (2006).
 • Ирина Костова, Метод за определяне на оптималната експлоатационна скорост на морски транспортни кораби, XIV Международна научно-техническа конференция trans&MOTAUTO`07, стр.48-51, гр. Русе,  ISBN: 978-954-9322-22-1, (2007).
 • I.Kostova, Zl. Aleksiev, The Influence of Ship Scale on the Additional Resistance Caused by the Hull Roughness Augmentation, Second international congress on mechanical and electrical engineering and marine industry, MEEMI’ 2005, vol.2, p.348-353, Varna, ISBN 954-20-0315-3, (2005).
 • Костова И., Относно достижимата скорост на морските транспортни кораби в експлоатация и съответстващите и характеристики на главния двигател, Юбилейна научна сесия на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, Варна, стр.50-57,  ISSN 1310-9278, (2006).
 • Костова И., Алексиев З., Определяне на контрактните разходни характеристики на главния двигател на кораб при отдаването му под наем, Юбилейна научна сесия на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, Варна, стр.58-63,  ISSN 1310-9278, (2006).
 • И.Костова, Влияние на условията на експлоатация на морски кораби върху мощността на главния двигател за поддържане на проектната им скорост, XIII Международна научно-техническа конференция trans  &  MOTAUTO '06 ,стр.7-10, ISBN-13: 978-954-9322-16-3, Варна,  (2006).
 • Kostova, Zl. Aleksiev, Evaluation of the Average Mean Apparent Roughness Caused by the Fouling of the Ship`s Hull, Acta Universitatis Pontica Euxinus, Vol. 6, Number 8, p.72-75, ISSN 1223-7221, (2007).
 • Ирина Костова, Златозар Алексиев, Влияние на техническото състояние на елементите на двигателно-движителния комплекс върху неговия разход на гориво на проплавана миля, XIV Международна научно-техническа конференция trans&MOTAUTO`07, стр.112-116, гр. Русе, ISBN: 978-954-9322-22-4, (2007).

Други публикации:

 • И. Костова , З. Алексиев, Относно контрактните условия за оценяване на ефективността на корабния двигателно-движителен комплекс Втора научно-практическа конференция “Корабостроене 98”; 18-19 юни 1998г., Варна, ISSN 1310-8573
 • З. Алексиев, И. Костова, Определяне на параметрите на двигателно-движителния комплекс, способен да поддържа определена скорост Втора научно-практическа конференция “Корабостроене 98”; 18-19 юни 1998г., Варна, ISSN 1310-8573
 • И. Костова Интегрален критерий за оценяване на ефективността на корабния двигателно-движителен комплекс Юбилейна научна сесия с международно участие “120 години Морско училище”, 14-15 май 2001г., Варна,ISSN 1310-9278