доц. д-р инж. Емил Върбанов Славчев

Публикации:

 • Ем. Славчев Оценка на грешките при пресмятане на термичните гранични условия в ДВГ, Научно-приложна конференция по корабостроене, Варна, 18-19 юни 1998,ISSN 1310-8673
 • Р. Йосифов, Ем.Славчев и др. Изследване на температурното поле на ротора на парна турбина чрез компютърна симулация, Механика на машините, стр 28-33 ТУ-Варна, 1999, ISSN 0861-9727
 • Р. Йосифов, Ем Славчев и др. Топлонапрегнато състояние на турбинни ротори от реактивен тип, Механика на машините, ТУ-Варна, 2000, ISSN 0861-9727
 • Ем. Славчев Индициране на дизелови двигатели с пиезоелектрически преобразователи, Юбилейна научна сесия - 120 г. ВВМУ, ВВМУ, май, 2001
 • Славчев Е.В., Иванова М.Н. Методи за изгаряне на твърди и течни горива “Морски научен форум”, ISSN 1310-9278
 • Славчев Е.В., Иванова М.Н. Числено моделиране на процесите в стационарен апарат за изгаряне в кипящ слой, “Морски научен форум”, ISSN 1310-9278
 • Славчев Е.В., Иванова М.Н. Методи за унищожаване на петролни отпадъци, “Годишна научна сесия” – ТУ-Варна,ISSN 1311-896X
 • Славчев Е.В., Иванова М.Н. Определяне на температурата в апарата за изгаряне в кипящ слой, “Годишна научна сесия” – ТУ-Варна, ISSN 1311-896X
 • Славчев Е.В., Иванова М.Н. Съпоставка между експерименталните данни и математичния модел, “Годишна научна сесия” – ТУ-Варна, ISSN 1311-896X
 • Славчев Е.В., Иванова М.Н. Определяне топлообмена между газ и инертен материал в корабен инсинератор с кипящ слой, Годишник на ТУ - Варна
 • Славчев Е.В., Иванова М.Н. Определяне топлообмена в инсинератор с кипящ слой, Годишник на ТУ - Варна, 2004
 • Славчев Е.В., Иванова М.Н. Критерии за дефиниране на понятието "Зелен кораб", Годишник на ТУ - Варна, 2004
 • Славчев Е.В., Иванова М.Н. Моделиране на работния процес и изследване на възможноститте за използване на корабен инсинератор с кипящ слой за огнетехническо унищожение на нефтоводни смеси, МЕЕМI, България, 2005
 • Славчев Е.В. Експериментална оценка на времеконстантата на контактни термометри, Годишник на ТУ - Варна, 2006
 • Славчев Е.В. Динамично измерване на температура с повърхностни термодвойки, Годишник на ТУ - Варна, 2006
 • Славчев Е.В., Иванова М.Н. Тенденции в развитието на корабните инсинератори, Конференция TRANS&MOTAUTO, ВВМУ "Никола Й. Вапцаров", 2006

Издадени книги:

 • Славчев Е., Топлотехнически измервания, Ту-Варна, 1996.

Участие в международни проекти:

 • TEMPUS IMG-95-BG 2087

Членство в академични организации:

 • Съюз на учените
 • Научно-технически Съюз