Научно Производствена Лаборатория

"Топлинни Турбомашини"


Научно-производствена лаборатория по „Топлинни турбомашини” извършва:

 • научно-изследователска и производствено-ремонтна дейност в областта на топлоенергетичното оборудване от стационарната и транспортна енергетика;
 • материален и топлинен баланс на топлинни схеми на енергийни съоръжения;
 • реконструкция и модернизация на паротурбинни агрегати с различна мощност;
 • реконструкция на утилизационни паротурбинни агрегати, утилизационни
 • турбогенератори и спомагателни паротурбинни и турбопомпени агрегати;
 • изработване на турбинни статорни и роторни лопатки, както и на други елементи със сложна форма чрез металообработващи машини с ЦПУ.

Научно-производствена лаборатория по „Топлинни турбомашини” извършва дейности свързани с:

 • проектиране и ремонт на топлинни турбомашини;
 • изследване на аеротермодинамични триизмерни течения в турбинни стъпала с относително дълги лопатки;
 • определяне на аксиалните усилия на турбинните агрегати в широк диапазон на натоварване;
 • определяне на температурни полета, напрежения и деформации на роторни и статорни елементи на топлинни турбомашини.

До настоящия момент колективът на НПЛ “Топлинни Турбомашини” е изпълнил следните научно-изследователски и приложни задачи:

Проект 160/71. “Моделни изпитания на изпарителна уредба с цел създаване на типоред”. Възложител: Държавно Стопанско Обединение “Корабостроене”.

 • Проект 164/71. “Използване на авиационни ГТД в стационарната енергетика за покриване на върхови товари”. Възложител: Държавно Стопанско Обединение “Енергетика и въглища”.
 • Проект 254/73. “Стендови изпитания на климатична камера К-4.8 за 100000 т. танкер и 25000 т. кораб за насипни товари”. Възложител: Държавно Стопанско Обединение “Корабостроене”.
 • Проект 303/75. “Изследване на скоростното и температурно поле на климакамера К-4.8-11”. Възложител: ИК при Държавно Стопанско Обединение “Корабостроене”.
 • Проект 322/77. “Проектиране на уредба и изработване на стендове за изпитания на топлообменни апарати”. Възложител: МНП “Инвестиционна политика” – София.
 • Проект 345/76. “Лабораторно-стендови и монтажни изпитания на пароструйна ежекторна уредба към вакуумен кондензатор за спомагателни механизми на 100000 т. танкер”. Възложител: ИК при Държавно Стопанско Обединение “Корабостроене”.
 • Проект 384/77. “Методика и програма за пресмятане на топлообменни апарати на ЦЕИМ”. Възложител: ИК при Държавно Стопанско Обединение “Корабостроене”.
 • Проект 8918/79. “Проучване, разработка и изпитания на колектори за слънчева енергия с топлинни тръби за производство на гореща вода”. Възложител: МНП.
 • Проект 567/80. “Определяне на топлофизични характеристики на сплави отлети с противоналягане”. Възложител: “Институт по металознание и технология на металите” при БАН.
 • Проект 577/80. “Изследване на напреженията на двигателния механизъм и блок-картера на двигател КН-3600 и на двигател КН-12”. Възложител: “Научно-изследователска лаборатория на ДВГ” при БАН.
 • Проект 597/81. “Съставяне на енергийни баланси на производства на СХК-Девня”. Възложител: СХК-Девня.
 • Проект 603/81. “Изследване на топлинното, напрегнатото и деформирано състояние на детайлите на двигателната група и блок-картера на дизелов двигател КН-12 при форсиране”. Възложител: “Научно-производствена лаборатория по ДВГ” Варна.
 • Проект 607/81. “Определяне на топлофизични характеристики на сплави отлети с противоналягане”. Възложител: “Институт по металознание и технология на металите” при БАН.
 • Проект 620/82. “Числено определяне на параметрите на носова подпорна вълна пред конвенционални корабни форми по МКЕ”. Възложител: ИКХ-Варна.
 • Проект 631/81. “Стендови изпитания на утилизационни топлообменници с нискотемпературни тръби в условията на работа “въздух-вода””. Възложител: НПСК “Нови енергийни източници”.
 • Проект 652/82. “Оптимизация на конструкцията на детайли на двигателната група на двигател КН-12”. Възложител: “Научно-производствена лаборатория по ДВГ” Варна.
 • Проект 658/82. “Определяне на топлофизични характеристики на сплави отлети с противоналягане”. Възложител: “Институт по металознание и технология на металите” при БАН.
 • Проект 8204/82. “Прототипи на нискотемпературни топлообменници за условия на работа “въздух-вода”, “вода-вода”, “масло-вода”, “димни газове-вода””. Възложител: МНП.
 • Проект 8302/82. “Разработване на функционален образец турбокомпресор за принудително пълнене на дизелов двигател 6.354 “Перкинс””. Възложител: МНП.
 • Проект 708/83. “Изследване топлонапрегнатостта на бутало-цилиндровата група и динамично-напрегнатото състояние на кобилицата на двигател кн-12”. Възложител: “Научно-производствена лаборатория по ДВГ” Варна.
 • Проект 755/84. “Методика за определяне на параметрите на турбокомпресори на автомобилни двигатели с използване на ЕИМ”. Възложител: КДД-Варна.
 • Проект 756/84. “Проектиране на топлообменни апарати (охладители за вода и масло) за двигател Д-3900 – морско изпълнение”. Възложител: КДД-Варна.
 • Проект 1080/92. “Реконструкция на работни лопатки за турбинен ротор NGN-125”. Възложител: SOLOVEY-SODI – Варна.
 • Проект 1076/92. “Определяне носещата способност на повредено стъпало за турбина BRT-25-4”. Възложител: НЕФТОХИМ-Бургас.
 • Проект 1108/93. “Изработване и изпитване на работно колело за центробежна помпа” Възложител: ЯМБОЛЕН – Ямбол.
 • Проект 1161/94. “Реконструкция и модернизация на турбинен агрегат R-12-90/18 за устойчиво припокриване на широк обхват товари”. Възложител: НЕФТОХИМ-Бургас.
 • Проект 1154/94. “Изработване на работни измерителни елементи за разходомер”. Възложител: ВИТАЛАКТ – Варна.
 • Проект 1228/95. “Анализ на състоянието на турбинни ротори върху турбо-компресорно стъпало NGN-125 и оценка на възможностите за поправка и обслужване”. Възложител: СХК-Девня-SODI.
 • Проект 1251/96. “Реконструкция и модернизация на стъпала от турбинен агрегат NGN-125”. Възложител: SOLOVEY-SODI – Варна.
 • Проект 17/РТО/2000. “Реконструкция и модернизация на турбинен агрегат TF-6”. Възложител: ТЕЦ – Девня.

 

Състав:


Ръководител: доц. д-р инж. Галина Илиева Илиева

проф. д.т.н. инж. Румен Димов Йосифов

За контакти:
НПЛ "Топлинни Турбомашини"
ТУ-Варна, ул. "Студентска" No1
9010 Варна

+359 89 506 1810